Privacy policy

 

Privacy policy

BuurtFysio hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoons- en medische gegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

BuurtFysio houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoons- en medische gegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoons- en medische gegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

  • Verwerking van uw persoons- en medische gegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoons- en medische gegevens.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoons- en medische gegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt zoals huisarts en/of specialist maar altijd met uw toestemming.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoons- en medische gegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

BuurtFysio is wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons- en medische gegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Klik hier voor de policy.

BuurtFysio

M.J van Olmstraat 47

9672 AE Winschoten

T: 06 518 121 56

E: info@buurtfysio.com

www.buurtfysio.com